Verksamhetsberättelse 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Styrelsen för moderaterna i Hedvig Eleonoraföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2009.

Föreningens årsmöte hölls den 18 februari 2009 i Östra Real. Efter föreningens årsmöte höll kandidaten till EU-parlamentet Anna Maria Corazza Bildt ett anförande om Sverige i ett bättre och starkare Europa.

Vid årsmötet 2009 valdes följande styrelse:
Ordförande: Birgitta Guntsch, vice ordförande: Johanna Sjö, ledamöter: Ann Burgess, Anne Louise Hörnstedt, Lillemor Lindberg, Henrik Paulander, Marie Schött, Christer Swärd, Caroline Wallensten och Fredrik von Beetzen, som i september avsade sig styrelseuppdraget.

Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag
Revisor: Gabrielle Barnekow Klint och revisorssuppleant Artur Burup
Ombud till förbundsstämman: Ann Burgess, Birgitta Guntsch, Ann-Louise Hörnstedt, Lillemor Lindberg, Annika Sandström, Marie Schött, Johanna Sjö, Christer Swärd och Caroline Wallensten
Ersättare till förbundsstämman: Fredrik von Beetzen, Gabrielle Barnekow Klint, Anita Bergström-Hellman, Gunilla Vretblad-Rydé, Mats Blakstad, Eva Wallensten, Ingrid Burup, Artur Burup och Michael von Rosen.

Representant till företagarrådet: Christer Swärd
Representant till Medborgarskolans regionstämma: Agneta von Gegerfelt, ersättare Gunilla Vretblad-Rydé
Moderata kvinnor i Stockholm: Margaret Cugler-Halling
Moderata seniorer: Viveka Sarman sammankallande, Mats Blakstad, Ingrid Burup, Gunnel Lännergen och
Olof Nordenfelt
Valberedning: Michael von Rosen sammankallande, Eva Wallensten och Anita Bergström-Hellman

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft sex protokollförda sammanträden.
Till styrelsens sammanträden har representant från Moderata seniorer och MUF samt kyrkorådets ordförande kallats.

Medlemmar
Vid årsskiftet 2009/10 hade föreningen 364 medlemmar inkl MUF/MSU.

EU-valet
Inför EU-valet den 7 juni hade de fem östermalmsföreningarna från den 25 maj en gemensam valstuga på Östermalmstorg. Samtidigt bedrevs lokala kampanjer inom föreningsområdet. Valdeltagandet i Hedvigleonora var 53,4 % och 51,4 % röstade på Moderaterna.

Kampanjer
Föreningsmedlemmar har deltagit i årets kampanjverksamheter bland annat flygbladsutdelning vid Skattehuset den 4 maj. Föreningen har ordnat lokala kampanjer utanför ICA Esplanad, Karlavägen, under våren och i december och tillsammans med de fem östermalmsföreningarna lördagskampanjer utanför Fältöversten.

Medlemsmöten och utbildningsverksamhet
Föreningens medlemmar har löpande genom medlemsbrev informerats om vad östermalmsföreningarnas gemensamma utbildningsgrupp har kallat till, bland annat kultur, sjukvård, moderat ideologi och stadsbyggnadsfrågor.

I samband med provvalet inbjöds till ett mingel, då föreningens kandidater i provvalet fick presentera sig och hur de vill verka för moderaterna.

I november i Schönfeldtska praktsalen, moderaternas hus Gamla Stan talade riksdagsledamoten Margareta B. Kjellin talade vid ett föreningsmöte om: Har vi någon moderat äldrepolitik?

Föreningen ordnade ett föreningsmöte i december med riksdagskandidaten och f.d. ledarskribenten vid Svenska Dagbladet Maria Abrahamsson.

Träffpunkt M arrangerade möten bland annat med information om stadsdelsnämndens verksamhet och besök i Landstinget.

Moderata seniorer har ordnat tre möten under året. Håkan Wallensten talade under rubriken aktuell politik, Britt Tryding informerade inför EU-valet och Helena Bonnier berättade om sin tid som ordförande i Östermalms Stadsdelnämnd.

Information
Under året har nio medlemsbrev/kallelser sänts ut till medlemmarna. Förutom löpande information om föreningens/seniorernas verksamhet har breven innehållit information inför EU- och kyrkovalet.

Information har också funnits att hämta på hemsidan under www.moderaterna.net/Östemalm. Sedan november har föreningen en egen hemsida: http://moderaterna.net/hedvig-eleonora/ med Johanna Sjö som webmaster.

Lokalpolitiska frågor

Under året har stadsdelsnämnden fått en ny ordförande, Johan Sjölin från Engelbrekts-moderaterna.
Under året har vidareutvecklingen av stadsdelens nya områden fortsatt med inplanering av förskolor och specialbostäder och mycket annat. Värtan och Norra Djurgårdsstaden kommer att bli härliga tillskott till vår fina stadsdel. Där planerar vi nu för bostäder för ca 15-20 000 människor som kommer att ligga i framkant vad det gäller miljötänkande och klimatsmarta lösningar. Detta projekt har redan rönt stort internationellt intresse tack vare vår miljösatsning som leds av borgarrådet Ulla Hamilton och där Östermalms SDN är en tung remissinstans.
En ny parkplan har antagits där det är värt att särskilt lyfta fram är att den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas, att Östermalms parker ska vara trygga att vistas i och att skolor och förskolor ska ha tillgång till utemiljöer med pedagogiska kvaliteter. När det gäller utvecklingen av nya ytor har vi slagit vakt om möjligheten till spontanidrott.
Fältassistenterna och Föräldravandrarna fortsätter sitt goda arbete för våra ungdomar och har fått förstärkningar för att kunna utvidga sin verksamhet. Stadsdelens förskolor har åter fått bäst betyg i hela staden – 93 procent kan tänka sig att rekommendera sina barns förskola till vänner och bekanta.
Alla stadsdelens äldreboenden drivs nu på entreprenad, och stadsdelsförvaltningen kan fokusera på kvalitetsuppföljning

Följande medlemmar har haft uppdrag:
Utrikesminister: Carl Bildt
EU-parlamentariker: Anna Maria Corazza Bildt
Kommunfullmäktige: Johanna Sjö, Håkan Wallensten, ersättare
Stadsdelnämnden: Johanna Sjö, Marie Schött, ersättare
Förbundsstyrelsen: Johanna Sjö
Stockholm Vatten AB: Håkan Wallensten, ersättare
Stockholm Stadsteater AB: Ann Burgess, ersättare
STOKAB: Caroline Wallensten
Landstingsfullmäktige: Annika Sandström, Marie Schött, Caroline Wallensten, ersättare
Landstingsstyrelsen: Annika Sandström
Hälso- o. sjukvårdsnämndens beredning äldre o. multisjuka: Marie Schött
Valnämnden: Håkan Wallensten
Locum AB: Annika Sandström
Sparbanksstiftelsen Första: Caroline Wallensten
Revisorsgrupp 1 och 3: Birgitta Guntsch
Polisnämnden City: Birgitta Guntsch
Nämndemän under året sammanlagt 26 stycken
Stockholms tingsrätt:
Eva Löfgren Wallensten, Cecilia Blomberg, Ann Burgess, Margret Cugler-Halling,
Hugo Fredriksson, Linda Granqvist, Anders Holmgren, Margreth Ljunggren, Christer Ohlsson, Monika Svensson, Christer Swärd, Elisabeth Vikbladh, Ylva Tigerhielm, Caroline Wallensten och Berit Ziegler.

Hovrätten:
Anita Bergström-Hellman

Länsrätten:
Johan Eldh, Anne Grönvall, Ingrid Handberg Burup, Christer Jerström, Rutger Linderoth, Kerstin B. Malm och Ulrika Risberg.

Fastighetsdomstolen: Olle Hedenblad

Skattenämnden avd 5-8: Marie Lindwall, avd. 9-10: Olle Hedenblad och Anne Louise Hörnstedt.

Under året har Marie Schött, Lisa Swanson och Fredrik von Beetzen avsagt sig sina uppdrag som nämndemän.

Kyrkopolitiska frågor/Kyrkovalet

Inför kyrkovalet den 20 september bedrevs kampanjarbete inom församlingen främst av de som kandiderade till kyrkofullmäktige. Moderaterna behöll egen majoritet med 11 av 19 ledamöter i kyrkofullmäktige.

Församlingsavgiften har bibehållits oförändrad.

Moderaterna har varit representerade i kyrkofullmäktige med 11 av 19 mandat enligt nedan:
Håkan Wallensten, ordförande, Birgitta Melander, Anita Bergström-Hellman, Gabrielle Barnekow Klint, Maria Bohman Bildt, Gunilla Forssman, , Elias Wästberg, Margareta Thörnblom, Christer Swärd, Margareta Borg och Annika Sandström.
Ersättare: Mats Blakstad, Michael von Rosen, Eva Edman, Kerstin B. Malm, Denise Edlind och Caroline Wallensten.

Revisor: Christer Swärd

Efter kyrkovalet:
Anita Bergström-Hellman ordförande, Birgitta Melander, vice ordförande, Annika Sandström, Mia Bohman Bildt, Christer Swärd, Gabrielle Barnekow Klint, Anna Götsén, Linda Gran-qvist, Elias Wästberg och Carl Bildt
Ersättare: Kerstin Malm, Annika Elmlund, Thomas Mossberg, Johan Bohman, Denise Edlind,
Eva Kling, Lill Kléeman Ekstrand, Eva Paulander, Olle Hedenblad, Margreth Ljunggren och Anders Holmgren

Kyrkorådet:
Annika Sandström, ordförande, Christer Swärd vice ordförande Mia Bohman Bildt och Kerstin B. Malm.
Ersättare: Thomas Mossberg och Anna Götsén

Revisor: Birgitta Melander

Stiftfullmäktige och Stiftsstyrelsen i Stockholm stift för Stockholms Stad och län:
Marie Schött

Stiftsstyrelsens strukturutskott: Annika Sandström

Ekonomi
Beträffande ekonomin hänvisas till resultat- och balansräkningen.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och andra engagerade för stöd och nedlagt arbete under året.

Styrelsen föreslår mötet
att med godkännande lägga 2009 års verksamhetsberättelse till handlingarna
samt
att godkänna att årets underskott balanseras i ny räkning.

Stockholm den 1 februari 2010

Birgitta Guntsch, ordförande

Johanna Sjö, vice ordförande
Ann Burgess
Anne Louise Hörnstedt
Lillemor Lindberg
Henrik Paulander
Marie Schött
Christer Swärd
Caroline Wallensten